Wrams Gunnarstorps Gods

Biogasanläggning

På Wrams Gunnarstorp är vårdnaden av miljön en viktig aspekt i allt vi gör. Det är en av anledningarna till att vi tillsammans med Eon startade Söderåsens bioenergi år 2007.

På Söderåsens bioenergis anläggning produceras 2.5 miljoner liter drivmedel årligen och denna produktion bildas genom rötning av organiskt material i en anaerobisk miljö. Slutprodukten blir sedan metangas och koldioxid, som tillsammans bildar biogas. Den stora fördelen med biogas är att det inte sker något nettoutsläpp av kväveoxider, kolväten, stoft och koldioxid, eftersom det redan ingår i naturens kolkretslopp. Biogasen bidrar alltså inte till den växande växthuseffekten. Tack vare samarbetet med Eon så distribueras hela produktionen ut i deras biogasnät och all producerad biogas kommer till användning.

I dagsläget används ungefär 85% av biogasanläggningens tillstånd för hur mycket organiskt avfall som får tas in. Tillståndet ger idag tillåtelse åt 65 000 ton organiskt avfall per år. Söderåsens Biogas AB är också certifierande enligt SPCR 120. Tack vare produktionen som finns idag så bidrar vi med att minska användningen av motsvarande 30 ton bruten fosfor samt 220 ton industriellt framställt kväve.

För ytterligare information, vänligen se deras hemsida.